07/08/2010
 

Stowarzyszenie dla Rozwoju Regionu MOST informuje, iż w dniu 23 marca 2010 r. kazimierska Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.


W razie pytań odnośnie funduszu i przygotowania wniosku prosimy o kontakt poprzez skrzynkę pocztową.

 

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje nt. funduszu sołeckiego.

 

 

Fundusz sołecki

 

Kto określa szczegółowe wymagania wobec wniosków?

 

Ustawa nie określa wzoru wniosku sołectwa. Wniosek powinien spełniać wymagania ustawowe tj. powinien:

·    być uchwalony przez zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa;

·    zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji, o której mowa w art. 2 ust. 2, wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem;

·    być przekazany przez sołtysa w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy wniosek, wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy;

·    dotyczyć przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

 

Na co można przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego?

 

Pieniądze z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na realizację tych zadań gminy, które będą służyły poprawie życia mieszkańców danego sołectwa, a także usuwania skutków klęsk żywiołowych. Jeżeli mieszkańcy danej wsi uznają, że warto np.:

·    zbudować lub wyremontować plac zabaw dla dzieci,

·    naprawić chodniki,

·    zadbać o porządek we wsi (np. postawić kosze na śmieci),

·    posadzić drzewa, krzewy,

·    wyremontować wiatę przystankową

to właśnie na ten cel mogą przeznaczyć te pieniądze.

To co dane sołectwo może faktycznie zrobić, będzie zależało od wysokości środków finansowych, które będą w jego dyspozycji. Jeżeli mieszkańcy sołectwa zdecydują, to mogą wspomóc wykonanie konkretnych zadań - w tym poprzez własną pracę (społeczną).

 

Czy w jednym wniosku można ubiegać o środki z funduszu na dwa lub więcej przedsięwzięć? Jeśli jedno z nich nie spełnia wymogów czy odrzucany jest cały wniosek czy tylko jedno z tych przedsięwzięć?

 

Ustawa nie reguluje tej kwestii. Wydaje się jednak, iż jest możliwe objęcie jednym wnioskiem kilku przedsięwzięć np. powiązanych ze sobą funkcjonalnie. Wówczas istnieje jednak ryzyko, iż nieprawidłowości dotyczące przedsięwzięcia cząstkowego przesądzą o odrzuceniu wniosku. Należy pamiętać, iż ustawa nie przewiduje możliwości odrzucenia części wniosku. Braki wniosku niezależnie od ich zasięgu powodują jego odrzucenie.

 

Co ma zrobić sołectwo, aby otrzymać środki z funduszu sołeckiego?

 

Musi zostać zwołane zebranie wiejskie, na którym zostanie uchwalony wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego. Wniosek może być uchwalony z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. We wniosku należy wskazać co mieszkańcy chcą zrobić (wraz z uzasadnieniem słuszności podjętych działań) oraz podać przewidywany koszt tych prac. Należy pamiętać, aby wysokość kosztów wskazanych we wniosku nie była wyższa niż ta, która została określona dla danego sołectwa. Informacja o wysokości przysługujących na sołectwo wniosków będzie przekazana przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) sołtysom w terminie do 31 lipca każdego roku. Uchwalony wniosek sołtys przekazuje wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym chcemy otrzymać pieniądze.

                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                            Powrót